امروز : پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/05
119 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/08
91 روز مانده
شهر برگزاری :
مشهد : خیابان امام خمینی-امام خمینی35 -جامعه المصطفی العالمیه
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
145 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/20
134 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/23
106 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/19
71 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/22
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه دهلی هندوستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/31
83 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/20
72 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/22
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه دهلی هندوستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
207 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
196 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/03
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/19
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
110 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/20
103 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/17
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران